Vi kanske är robotar ändå, åtminstone delvis?

Varför är vi robotar

I mina tre enkla grundregler för all kommunikation skriver jag att den första förutsättningen för att ett budskap skall fungera är att det når fram.

Rubriken i mitt förra inlägg var ”Din kund är ingen robot”. Men tänk om den vore det, då skulle bruset inte utgöra något hinder för att vår mottagare skall nås av vårt budskap. Det skulle endast vara en teknisk fråga. En fråga om bandbredd och beräkningskapacitet.

Om (och kanske när) våra köpbeslut fattas av robotar behöver vi bara sända ut vårt budskap för att roboten skall nås. (Hur den sedan påverkas är föremål för ett annat inlägg). Roboten skulle ha kapacitet att ta emot och registrera vårt budskap, och den första kommunikativa regeln skulle vara uppfylld. Den om att ditt budskap måste nå fram/uppfattas.

Men vi är inga robotar och vår förmåga att uppfatta budskap är inte en fråga om bandbredd. Däremot är det en fråga om beräkningskapacitet, framförallt hos mottagaren. Så vi kanske är lite robot ändå? Vår hjärna är konstruerad så att de flesta intryck våra sinnen samlar upp aldrig når vårt medvetande, utan sållas bort och lagras för framtida bruk. Hjärnan har helt enkelt inte beräkningskapaicitet att ta hand om och dra slutsatser om allt vi får oss till livs. Därför sållar den bort och förenklar. Det gör att vi har en mängd intryck på lager som tyvärr aldrig kommer att nå vårt medvetande, åtminstone inte enligt vad vi är medvetna om. Om det vore så att alla lagrade budskap förr eller senare nådde fram skulle en marknadsförares uppdrag var mycket enklare, men det gör de inte.

Den tyske fysikern Dietrich Trincker berättade 1965 att det beräknade förhållandet mellan vad som samlas in i form av information via våra sinnen, kontra vad som når medvetandet är ca 1 000 000:1. Dvs vi får in ca 999 999 fler bitar information per sekund än vad vårt medvetande är medvetet om!

999 999 fler än vad vårt medvetande är medvetet om!

En tämligen intressant siffra när man funderar över hur hur våra budskap skall nå sitt syfte. Kan det vara så illa att ett budskap måste nå sin mottgare 1 000 000 ggr för att ha effekt? Nej naturligtvis inte, utan vi kan påverka utfallet genom att göra budskapet mer intressant, välja rätt kanaler och ha rätt timing.

Här ligger problemets kärna. Det gäller inte bara att välja kanal så att ditt budskap når dina mottagares sinnen. (Det är mycket fokus på tekniska lösningar inom marknadsföringen just nu!) Det gäller att nå dina mottagarens medvetanden och det är en helt annan fråga! Det är ju medvetandet som fattar de flesta av våra medvetna beslut. Då måste vi också addera utforming, innehåll, erbjudande och timing mm. till ekvationen.

Timing

Jag hävdar ett en de viktigaste faktorerna när det gäller att tränga igenom bruset (om du har gjort kanalvalet korrekt) är Timing. Att välja både rätt kanal och rätt tidpunkt är helt avgörande för om du når fram till kundens medvetande. Och när är rätt timing?

Om detta har det skrivits många rader så det behöver vi inte gå in på här. Det viktiga egentligen är hur man tar reda på när rätt timing inträffar? Här kan den moderna digitala marknadsföringsprocessen hjälpa oss på ett helt annat sätt än vad som var möjligt tidigare. Det är helt enkelt möjligt genom data-anyls att ta reda på när kunden är mogen för beslut och därmed försöka påverka i rätt ögonblick.

Om du inte redan har argument för att börja marknadsföra dig digitalt, fick du här ett till.

2018-04-05T12:14:29+00:00